Diễn đàn chuyên môn
09:37 | 14/01/2017
Trong những năm qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã triển khai các chương trình theo dõi kháng kháng sinh (GARP, VINARES) và “Chương trình quản lý kháng sinh AMS” (Antimicrobial stewardships). Dựa trên các dữ liệu lâm sàng và vi sinh, cuốn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” nhằm khuyến cáo cho các
   
Tìm kiếm bài Viết
Xem bài Theo ngày Tháng